هاردنر اپوکسی

  
مقاومت شیمیائی مناسب به همراه مقاومت مکانیکی عالی و چسبندگی سطحی فوق العاده هاردنر اپوکسی ، این

امکان را فراهم آورده که از آن بتوان در کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی متوسط ( اسیدها و قلیاهای متوسط) قرار دارند ، براحتی استفاده کرد.

موارد کاربرد هاردنر اپوکسی

– هاردنر اپوکسی بعنوان روکش سطوح صنعتی که در مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

– هاردنر اپوکسی بعنوان روکش سطوحی که در مجاورت الکلها ، حلالها و نمکها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

– هاردنر اپوکسی بعنوان روکش سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

– هاردنر اپوکسی بعنوان روکش سطوحی که در آن مقاومت های مکانیکی و شیمیایی به همراه استانداردهای بهداشتی همواره مورد نیازاست، مورد استفاده قرار می گیرد .

– هاردنر اپوکسی بعنوان ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺟﻬـﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﭘﻮﻛسی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی درﺧﻮاﺳتی

– ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده هاردنر اپوکسی درﻣﻘﺎﺑـﻞ آب،ﻫﻮا و ﺳـﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد روی ﺳﺎزﻫﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجی وداﺧلی ﻣﺨﺎزن و ﻣﻨﺎﺑﻊ.

– هاردنر اپوکسی بعنوان ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری روﻏـﻦ و آﺳـﻴﺎب ﻫـﺎی ﻛﺎﻏـﺬ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮق ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب …

ﻧﻜﺎت ﻓنی هاردنر اپوکسی

– ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد هاردنر اپوکسی ، درب ﻣـﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه را ﻣﺤﻜـﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

– ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوکسی در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻧﻢ و رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻄﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

– درﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد هاردنر اپوکسی ، از دﺳـﺘﻜﺶ ﺻـﻨﻌتی و ﻣﺎﺳـﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

– ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوکسی ، ﻇـﺮف و اﺑـﺰار ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻴﻨـﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻴﺪ.

– درﺻﻮرت ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮاد هاردنر اپوکسی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ میﺷﻮد، از ﺣﺮارت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

– ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوکسی ، ﺳـﻄﺢ را از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭼﺮبی و آﻟﻮدگی ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.مجتمع صنعتی حکیمیان با توجه به توان بالقوه خود در تولید انواع کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان، رنگهای صنعتی و دکوراتیو ساختمانی، عایق رطوبتی بام (سفید) و عایق رطوبتی استخر (آبی)، محافظ نمای ساختمان و جلا دهنده نما، چسب و گروت، کاهگل مصنوعی (پلیمری)، ورق سنگ انعطاف پذیر و … و از سویی اجرای آنها با قیمت مناسب و کیفیت برتر شروع به فعالیت گسترده در منطقه مرکزی ایران نموده است. شرکت صنعتی حکیمیان که با فلسفه “یک جایگزین واقعی” به صنعت وارد شده است. این شرکت یک دهه سابقه موفق خود را مرهون تجربه و تعهد به ابتکار و کیفیت می‌داند، این عوامل سبب اعتماد مشتری گردیده است. مجتمع صنعتی حکیمیان به صورت مستمر برای تولید محصولات ابتکاری، تکنیکهای مونتاژ، توسعه پلیمرها، محصولات و سیستم های پیوندی تلاش می‌کند تا پاسخگوی تمامی نیازهای متقاضیان خود باشد. هدف کلان این مجموعه تولید محصولات به روز دنیا می‌باشد و در هدف میان مدت خود توسعه و افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازار است و هدف نهایی کسب سهم قابل ملاحظه در بازار کشورهای همجوار می‌باشد.